#include

//判断指定字符是数字还是小写字母或大写字母或其他字符

main()

{【1】 ch;

printf("请输入一个字符");

scanf("【1】",【1】);

if(【1】)

printf("%c是大写字母",ch);

else if(【1】)

printf("%c是小写字母",ch);

else if(【1】)

printf("%c是数字",ch);

else printf("%c是其他字符",ch);

}

#include

//判断指定字符是数字还是小写字母或大写字母或其他字符

main()

{char ch;

printf("请输入一个字符");

scanf("%c",&ch);

if(ch>='A'&&ch<='Z')

printf("%c是大写字母",ch);

else if(ch>='a'&&ch<='z')

printf("%c是小写字母",ch);

else if(ch>='0' && ch<='9')

printf("%c是数字",ch);

else printf("%c是其他字符",ch);

}

 

参考阅读

评论可见,请评论后查看内容,谢谢!!!评论后请刷新页面。